OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE z dnia 17.08.2015 r.

Biuro projektu InfoGeoLog: Informatyka – Geoinformacja – Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców realizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.3 PO KL i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje: Wykonawcy do przeprowadzenia zajęć specjalistycznych dla studentów studiów I stopnia  na kierunku technologie informatyczne w logistyce w zakresie tematycznym:

Systemy informacji przestrzennej – podstawy GIS

 • Liczba godzin: 30 godzin
 • Forma zajęć: ćwiczenia z elementami teorii, praca na oprogramowaniu ArcGis
 • Miejsce szkolenia: Wydział Zarządzania UŁ
 • Liczebność grupy: ok.16-17 osób*

Termin realizacji szkolenia:

 • 07.10.2015 (4 godziny dydaktycznych)
 • 09.10.2015 (4 godziny dydaktycznych)
 • 14.10.2015 (4 godziny dydaktycznych)
 • 16.10.2015 (4 godziny dydaktycznych)
 • 21.10.2015 (3 godziny dydaktycznych)
 • 23.10.2015 (4 godziny dydaktycznych)
 • 28.10.2015 (3 godziny dydaktycznych)
 • 30.10.2015 (4 godziny dydaktycznych)

* ostateczna liczebność grupy zostanie potwierdzona przez Zamawiającego dnia 01.10.2015r.

Wykonawca jest zobowiązany do:

 • Przeprowadzenie zajęć w oparciu o oprogramowanie ArcGis w siedzibie Zamawiającego
 • Pokrycia kosztów dodatkowych związanych z prowadzeniem zajęć, tj. kosztów dojazdu do miejsca szkolenia, kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania.

Wymagania względem Wykonawcy:

Wykonawca powinien posiadać:

 • W przypadku firm szkoleniowych: certyfikat jakości usług (akredytacja kuratora oświaty lub certyfikat zarządzania jakością kształcenia/ szkolenia, wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO lub inny znak jakości) oraz odpowiednio wykfalifikowaną kadrę szkoleniową, posiadającą uprawnienia pedagogiczne i/lub trenerskie odpowiadające charakterowi zajęć;
 • W przypadku ofert prywatnych: wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowany stopień doktora) oraz min. 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla studentów Szkół Wyższych

Zamawiający jest zobowiązany do:

 • Zapewnienia Wykonawcy odpowiednio wyposażonej sali wykładowej, według wskazanych przez Wykonawcę wymagań lokalowych;
 • Wypłacenia wynagrodzenia w terminie do 30 dni od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.

Kryterium wyboru: najniższa cena – 100%

Oferta powinna zawierać:

 • Certyfikat jakości usług (akredytacja kuratora oświaty lub certyfikat zarządzania jakością kształcenia/ szkolenia, wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO lub inny znak jakości) (kserokopie) – w przypadku firm szkoleniowych
 • CV – w przypadku ofert prywatnych
 • Szczegółowy program zajęć wraz ze wskazaniem wymagań lokalowych
 • Formularz wyceny (załącznik nr 1)
 • Akceptację warunków umowy cywilnoprawnej (Załącznik nr 2)

Oferty prosimy przesyłać na adres:

Agnieszka Fryczak
Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź,
pok. 18, tel. 42 635 50 53,
agnieszka.fryczak@uni.lodz.pl

Termin składania ofert: 31.08.2015 r.

Prosimy o umieszczenie w przesłanych dokumentach następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

OGŁOSZENIE z dnia 10.08.2015 r.

Biuro projektu InfoGeoLog: Informatyka – Geoinformacja – Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców realizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.3 PO KL i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje:

praktyków w zakresie logistyki lub informatyki

do przeprowadzenia zajęć w języku angielskim dla studentów studiów I stopnia  na kierunku technologie informatyczne w logistyce w zakresie tematycznym odpowiadającym profilowi firmy.

Szczególnie zainteresowani jesteśmy następującą tematyką:

 • Modern technologies used in warehousing – 4h
 • Airfreight and Seafreight as an essential part of global logistics – 14h
 • Interpersonal competencies – employer’s point of view – 12h
 • Using Outlook and Sharepoint in enterprise’s activity – 20h

Od osób aplikujących oczekujemy:

 • minimum 5 letniego doświadczenia w dziedzinie logistyki lub informatyki w zakresie obejmującym wybrany obszar wiedzy
 • zatrudnienia w firmie praktycznie związanej z logistyką na stanowisku menedżerskim lub specjalistycznym.

Realizator projektu oferuje wynagrodzenie w oparciu o umowę o dzieło. Wzór umowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

Termin realizacji zajęć: 01.10.2015 – 11.12.2015

Oferta powinna zawierać:

 • CV
 • Program zajęć (zakres tematyczny) wraz ze wskazaniem terminu realizacji zajęć

Oferty prosimy przesyłać na adres:

Agnieszka Fryczak
Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź,
pok. 18, tel. 42 635 50 53,
agnieszka.fryczak@uni.lodz.pl

Termin składania ofert: 21.08.2015 r.

Realizator Projektu zakłada możliwość składania ofert częściowych.

Prosimy o umieszczenie w przesłanych dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883

 Załącznik nr 1_wzór umowy

OGŁOSZENIE z dnia 16.07.2015 r.

(dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 10 000,00 złotych brutto do równowartości w złotych kwoty 30 000,00 netto, bez podatku VAT)

Biuro projektu InfoGeoLog: Informatyka – Geoinformacja – Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców realizowanego przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.3 PO KL i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje: Wykonawców do przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych dla studentów studiów I stopnia  na kierunku technologie informatyczne w logistyce w zakresie tematycznym:

1. Lean Management

Proponowany czas szkolenia: 16 godzin (2 dni)
Forma szkolenia: warsztaty, preferowana forma szkolenia: gra symulacyjna Arta Smalley’a,
Miejsce szkolenia: Wydział Zarządzania UŁ
Liczebność grupy szkoleniowej: ok.16-17 osób*
Termin realizacji szkolenia:
06.11.2015 (8 godzin)
07.11.2015 (8 godzin)

2. Planowanie i harmonogramowanie produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami

Proponowany czas szkolenia: 16 godzin (2 dni)
Forma szkolenia: warsztaty
Miejsce szkolenia: Wydział Zarządzania UŁ
Liczebność grupy szkoleniowej: ok.16-17 osób*
Termin realizacji szkolenia:
13.11.2015 (8 godzin)
14.11.2015 (8 godzin)

3. Zarządzanie projektami – budowa i kontrola zespołów zadaniowych

Proponowany czas szkolenia: 16 godzin (2 dni)
Forma szkolenia: warsztaty
Miejsce szkolenia: Wydział Zarządzania UŁ
Liczebność grupy szkoleniowej: ok.16-17 osób*
Termin realizacji szkolenia:
20.11.2015 (8 godzin)
21.11.2015 (8 godzin)

4. Kurs Doradca ADR – przygotowanie do egzaminu państwowego

Proponowany czas szkolenia: 44 godziny (6 dni)
Forma szkolenia: warsztaty
Miejsce szkolenia: siedziba Wykonawcy (Łódź)
Liczebność grupy szkoleniowej: ok.16-17 osób*
Termin realizacji szkolenia:
18.11.2015 (8 godzin)
19.11.2015 (8 godzin)
25.11.2015 (4 godzin)
26.11.2015 (8 godzin)
27.11.2015 (8 godzin)
28.11.2015 (8 godzin)
* ostateczna liczebność grupy szkoleniowej zostanie potwierdzona przez Zamawiającego dnia 30.10.2015r.

Wykonawca jest zobowiązany do:

 • Zapewnienia wykwalifikowanej kadry szkoleniowej, posiadającej uprawnienia pedagogiczne i/lub trenerskie odpowiadające charakterowi szkolenia;
 • Przygotowania szczegółowego programu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników szkolenia;
 • Przygotowania dla każdego uczestnika imiennie, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia o danej tematyce;
 • Pokrycia kosztów dodatkowych związanych z prowadzeniem szkoleń tj. kosztów dojazdu do miejsca szkolenia, kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania.

Wymagania względem wykonawcy:

Wykonawca powinien posiadać certyfikat jakości usług (akredytacja kuratora oświaty lub certyfikat zarządzania jakością kształcenia/ szkolenia, wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO lub inny znak jakości).

Zamawiający jest zobowiązany do:

 • Zapewnienia Wykonawcy odpowiednio wyposażonej sali wykładowej, według wskazanych przez Wykonawcę wymagań lokalowych;
 • Wypłacenia wynagrodzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT

Kryterium wyboru: najniższa cena – 100%

Oferta powinna zawierać:

 • Certyfikat jakości usług (akredytacja kuratora oświaty lub certyfikat zarządzania jakością kształcenia/ szkolenia, wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO lub inny znak jakości) (kserokopie)
 • Szczegółowy program szkolenia wraz ze wskazaniem wymagań lokalowych
 • Formularz wyceny (załącznik nr 1)
 • Akceptację warunków umowy cywilnoprawnej (Załącznik nr2)

Oferty prosimy przesyłać na adres:

Agnieszka Fryczak
Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź,
pok. 18, tel. 42 635 50 53,
agnieszka.fryczak@uni.lodz.pl

Termin składania ofert: 31.07.2015 r.

Realizator Projektu zakłada możliwość składania ofert częściowych.

Prosimy o umieszczenie w przesłanych dokumentach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883

załącznik1
załącznik2